Zamestnanec
Výber jazyka Euro Planit Holandsko Euro Planit Nemecko Euro Planit Slovensko

Euro Planit | Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Euro Planit s.r.o rešpektuje právo na ochranu osobných údajov zamestnancov, používateľov, klientov a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a smernice bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, ktorý má naša spoločnosť spracovaný. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zmysle zákona 112/2013 Z.z. zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov v našej spoločnosti. Naša webová stránka umožňujú používateľom jednotlivé stránky prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu životopisných dát uvedených v životopise beriete na vedomie, že ide o žiadosť na zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétne voľnú pracovnú pozíciu a budú použité k spracovaniu personálnych podkladov pre klientov (spoločnosti s voľnými pracovnými miestami) v zmysle zákona 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom získania zamestnania budú vaše údaje uchovávané v informačnom systéme iba  na dobu určitú, ktorá skončí:

- ak jeden z uchádzačov o zamestnanie, ktorí poskytli svoje osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétne inzerovanú pozíciu, bol uplatnený na trhu práce,

- ak dotknutá osoba (uchádzač o zamestnanie) sama požiada o likvidáciu osobných údajov, lebo zavedenie predzmluvných vzťahov (na inú ďalšiu pozíciu / vôbec) v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 112/2013 Z. z. už nepožaduje,

- osobné údaje sa stali nesprávnymi, neúplnými alebo neaktuálnymi vzhľadom k účelu ich spracúvania, a teda ich ďalšie spracúvanie by bolo v rozpore s ustanovením § 6 ods. 2 písm. f), g) zákona č. 112/2013 Z. z., spravidla 3 mesiace od zaslania žiadosti na zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu

Pod umiestnením na trhu práce sa rozumie moment, kedy uplynie skúšobná lehota pre uchádzača, ktorý bol zamestnávateľom prijatý do pracovného pomeru.

Uchádzač môže požiadať o zaradenie svojich osobných údajov do „databázy ľudských zdrojov (DB ĽZ) pre potencionálnych záujemcov o pracovníkov na špecifikované funkcie v budúcnosti“ na obdobie piatich rokov za účelom sprostredkovania zamestnania v prípade voľného pracovného miesta klienta. Toto zaradenie do DB ĽZ je možné iba so „súhlasom na spracovanie osobných údajov“ v tejto databáze a udeľuje obdobie 5 rokov písomnou formou. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.

 

Spoločnosť Euro Planit, s.r.o. získava a spracúva vaše osobné údaje  na tomto právnom základe :

- osobné údaje sa získavajú a spracúvajú na základe žiadosti o zavedenie predzmluvných vzťahov v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

- osobné údaje sa poskytujú na základe §28 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny

- súhlasu dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) do DB ĽZ

Poskytnutie všetkých osobných údajov uchádzačom o zamestnanie je dobrovoľné.

 

Ako tieto údaje používame – účel spracovania

Tieto informácie použijeme k tomu, aby sme vám pomohli získať zamestnanie a zvyšovať kariérny rast.

Spoločnosť Euro Planit s.r.o vaše údaje použije k tomu, aby vám poskytla svoje služby pri dodržaní bezpečnosti a ochrany vašich údajov na účely výberového konania zamestnávateľa na príslušnú pracovnú pozíciu a uzatvorenia pracovnej zmluvy v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Vaše údaje môžu byť využité k tomu, aby sme vám poskytli informácie, o ktorých sa domnievame, že sú pre vás zvlášť dôležité a zaujímavé. Vždy máte možnosť nepovoliť, alebo odvolať takéto kontakty, spojené s informovaním a marketingom a môžete svoj súhlas so zasielaním kedykoľvek odvolať. Riadime sa tiež zásadami práv vášho súhlasu a to umožniť vám odmietnutie takéhoto kontaktovania.

Naša spoločnosť nevykonáva testy a hodnotenia zamerané na zistenie psychickej pracovnej spôsobilosti. Na túto skutočnosť je uchádzač upozornený, ak sa uchádza o pracovnú pozíciu, kde zamestnávateľ toto požaduje. 

 Komu tieto údaje poskytujeme

Spoločnosť Euro Planit s.r.o neposkytne, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, mimo účelu náborových a výberových služieb zamestnania. Pokiaľ nebudeme mať váš súhlas, alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, budeme spracúvať osobné dáta, ktoré nám poskytnete, iba  v spoločnosti Euro Planit s.r.o alebo s partnermi, ktorým sprostredkúvame obsadenie voľných pracovných miest. Títo partneri spoločnosti Euro Planit s.r.o sa taktiež riadia politikou ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie týchto dát a sú viazaní príslušnými zmluvami o dodržiavaní dôvernosti a zákonom 112/2013 o ochrane osobných údajov.

Vaše údaje sú ale poskytované na základe platnej legislatívy zákona 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri niektorých pracovných pozíciách môže byť vykonaný cezhraničný prenos a poskytnutie osobných údajov do Holandska.

 

Súhlas a dobrovoľnosť

Právnym základom na získavanie osobných údajov je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 112/2013 Z. z.. To znamená, že dotknutá osoba (uchádzač o zamestnanie) dáva sama žiadosť o zavedenie predzmluvných vzťahov (sprostredkovanie zamestnania) s budúcim zamestnávateľom, poskytuje svoje osobné údaje na účel sprostredkovania zamestnania a poskytuje ich dobrovoľne.

Spoločnosť Euro Planit s.r.o nepoužije, ani neposkytne získané osobné údaje inými spôsobmi, než tými, ktoré sú popísané vyššie, bez toho, aby vás o tom upovedomila a dala vám možnosť výberu. Pri našich pracovných postupoch sa riadime sa zákonmi a legislatívou, ktoré sú platné v Slovenskej republike.

 

Prístup, aktuálnosť a likvidácia

Spoločnosť Euro Planit s.r.o sa snaží, aby udržovala osobné údaje presné a aktuálne. Poskytujeme vám možnosť aktualizácie, alebo opravy vašich údajov. Aby sme chránili vaše súkromie a bezpečnosť, podnikneme tiež primerané kroky, ktorými overíme vašu totožnosť, skôr ako vám k týmto údajom poskytneme prístup, alebo umožníme opravy týchto údajov. Aby ste mohli využívať tieto služby, kontaktujte našu spoločnosť, kde vám bude oznámený postup aktualizácie, opravy, alebo vymazania vašich údajov.

Likvidácia ako elektronická tak aj v písomnej forme bude realizovaná:

- ak uchádzač o zamestnanie, ktorý poskytol svoje osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétne inzerovanú pozíciu, bol uplatnený na trhu práce,

- dotknutá osoba (uchádzač o zamestnanie) sama požiada o likvidáciu osobných údajov, alebo zavedenie predzmluvných vzťahov (na inú ďalšiu pozíciu, prípadne vôbec) sa už nepožaduje,

- osobné údaje sa stali nesprávnymi, neúplnými alebo neaktuálnymi vzhľadom k účelu ich spracúvania.

 

Práva dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie)

a)   Zákon ustanovuje, že osobné údaje možno spracúvať iba s vaším súhlasom. Súhlas sa nevyžaduje, ak to ustanovuje osobitný zákon. Pre spracúvanie osobných údajov odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, alebo svetonázor, členstvo v odboroch a údajov, týkajúcich sa zdravia, pohlavného života a odsúdenia, platí osobitný režim. Spracúvanie takýchto údajov sa zakazuje až na výnimky taxatívne uvedené v zákone (napr. ak ste výslovne súhlasili so spracúvaním takýchto údajov). Zakazuje sa aj zverejňovanie rodného čísla.

b)   Ak od Vás určitá osoba požaduje osobné údaje, máte právo:

  • poznať jej totožnosť, ako aj totožnosť prevádzkovateľa príslušného informačného systému
  • poznať, či je poskytnutie osobného údaju dobrovoľné alebo povinné
  • ak je povinné, máte právo poznať zákon, ktorý vám takúto povinnosť ukladá
  • poznať účel spracúvania týchto osobných údajov

c)   Máte právo písomne vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o svojich osobných údajoch v priebehu ich spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný ich poskytnúť do 30 dní bezplatne, nože si iba účtovať náklady na fotokópie, poštovné, nosiče informácií.

d)   Máte právo písomne vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov.

e)   Máte právo vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, alebo ak bol porušený zákon.

f)    Máte právo na základe bezplatnej žiadosti namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. keď Vás osloví určitá firma s ponukou svojich produktov aj napriek tomu, že ste takejto firme nikdy svoju adresu alebo iné osobné údaje priamo neposkytli).

g)   Právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatického spracúvania osobných údajov (napr. bez pečiatky a podpisu).

 

Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme (v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f)   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

 

Právo dotknutej osoby uplatniť námietky

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a)  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)  využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

 

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

a)  voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b) nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Bezpečnosť

Spoločnosť Euro Planit s.r.o sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, tak aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zneužitiu či prezradeniu, udržali presnosť a aktuálnosť údajov a tiež zaistili efektívne využitie údajov. Zaviedli sme zodpovedajúce technické, personálne, organizačné, elektronické a riadiace postupy, ktoré chránia a zabezpečujú ochranu získaných a spracúvaných osobných údajov. Pri získavaní, alebo prenose osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia podľa bezpečnostných štandardov.

 Dohľad

Ak máte pripomienky alebo otázky, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo našej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, kontaktujte nás.

 

Euro Planit Vám ponúka bezpečnosť. Spoločnosť Euro Planit s.r.o. je držiteľom povolenia číslo AA/2008/1544/2974/OISS na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ktoré bolo vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 18.1. 2008 a držiteľom povolenia číslo AA/2008/765/2951/OISS na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré bolo vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor informačných a sprostredkovateľských služieb dňa 11.1. 2008.  

Video o spoločnostiach

Video o spoločnostiach
Nasleduj Euro Planit cez Facebook Nasleduj Euro Planit cez LinkedIn